تمــاس با ما

آدرس
جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، بلوار اصلی خرمدشت خیابان هفتم غربی، پلاک 86، تهران، ایران
تلفن
61-68 81 21 76 (21) 98+
داخـلی واحدها
فروش : 1
فنی و مهندسی : 2
مــالی : 3
خــرید : 4
فاکس
70 81 21 76 (21) 98+
کـد پستی
1657113356
ایمیل
info@chatra.co
بارکداطلاعات تماس چترا
بارکد بالا را برای اضافه شدن اطلاعات تماس ما به دستگاه همراه خود اسکن کنید.